AMD PARTNER MONIKA PUDŁO

"Naj­lep­szą me­todą prze­widy­wania przyszłości jest jej tworzenie"                            Peter Drucker

AMD Partner oferuje kompleksową pomoc doradczą w zakresie  pozyskiwania zewnętrznego finansowania projektów inwestycyjnych i firm


Oferujemy pomoc w zakresie pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.
Proces pozyskiwania kapitału wiąże się z określeniem optymalnej struktury finansowania oraz pozyskaniem inwestorów dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, które niesie ze sobą określone elementy ryzyka.
Oferujemy kompleksowe doradztwo na poszczególnych etapach procesu pozyskiwania finansowania zewnętrznego, które obejmuje w szczególności:
• Niezależną, zewnętrzną ocenę projektu – analiza wykonalności realizacji projektu zgodnie z przyjętym planem
• Przedstawienie propozycji optymalnych źródeł finansowania projektu inwestycyjnego (środki własne, dotacja, kredyt)
• Opracowanie biznes planu/studium wykonalności przedsięwzięcia inwestycyjnego
• Doradztwo w trakcie negocjacji z inwestorem lub kredytodawcą
• Obsługę prawną i biznesową transakcji
Copyright Nazwa.pl